• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ТАЗ-ийн тогтоол шийдвэрүүд
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

...

2023-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИЙН ДАГУУ ГАРСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ

...

2022-06-28 11:07:23

Дэлгэрэнгүй..
ШИНЭ АЖИЛТНЫГ ТУРШИЛТЫН ХУГАЦААНД ЧИГЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

...

2022-05-20 12:43:06

Дэлгэрэнгүй..
ШИНЭЧЛЭН БАТАЛСАН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ИНДЕКС

...

2022-05-20 11:19:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам"

...

2022-05-20 11:07:22

Дэлгэрэнгүй..
“Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”

...

2022-05-20 11:06:23

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ, ЗАГВАР

...

2022-05-20 11:04:39

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ

...

2022-05-20 11:02:57

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР

...

2022-05-20 11:01:54

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ, ЗАГВАР

...

2022-05-20 11:01:21

Дэлгэрэнгүй..