• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам
Нэр Хавсралт
1 Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн дүрэм ТАТАХ
2 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам ТАТАХ
3 Үнэлгээний заавар ТАТАХ
4 УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ ТАТАХ
5 Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам-1 ТАТАХ
6 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал ТАТАХ
7 тендерийн үнэлгээний заавар ТАТАХ
8 Сангийн сайдын 2021.06.30-ны 102 дугаар тушаалын файл-1 ТАТАХ
9 Сангийн сайдын 2021 оны 103 тушаалд өөрчлөлт ТАТАХ
10 Сангийн сайдын 2019 оны 255 тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт ТАТАХ
11 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР ТАТАХ
12 Ерөнхий гэрээний журам ТАТАХ
13 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ ТАТАХ
14 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРМЫГ СОНГОХОД БАРИМТЛАХ БОСГО ҮН ТАТАХ
15 ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДООС ИРҮҮЛСЭН ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ ТАТАХ
16 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ ТАТАХ
17 Бүртгэл хөтлөх журамд өөрчлөлт оруулах ТАТАХ
18 ОНО журам ТАТАХ
19 Гэрээ шууд журам ТАТАХ
20 Харьцуулалт ЗБҮ авах ТЖББ ТАТАХ
21 ОНОХАА ТАТАХ
22 KFW зөвлөхийн тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022.03.07 ТАТАХ
23 KFW барааны тендерийн жишиг баримт бичиг - 2022.03.07 ТАТАХ
24 ADB-Nonconsulting Services-Jan2020-SRFQ ТАТАХ
25 146 зөвлөхөөс бусад - шигтгэсэн ТАТАХ
26 145 ажил - шигтгэсэн ТАТАХ
27 144 бараа - шигтгэсэн ТАТАХ
28 124 хавсралт 2 - шигтгэсэн ТАТАХ
29 Зөвлөх үйлчилгээний ТЖББ ТАТАХ
30 Харьцуулалт бараа ТАТАХ