• +976-7027-3911
 • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
 

 

Хэлтсийн  зорилго,  чиг үүрэг:

 • Хэлтэс  нь  аймгийн  хэмжээнд  Монгол  улсын   хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүний эрхийг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хамгаалах, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах, архивын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн  үйлчилгээний  хүртээмж  чанарыг  дээшлүүлэх зорилгыг хэрэгжүүлнэ.

 • Хэлтэс  нь  дараах  чиг  үүргийг   хэрэгжүүлнэ.

 • Монгол  улсын  хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг  салбарын  бодлого  зорилт  болон  аймгийн  төрийн  байгууллага  албан тушаалтнуудын  үйл ажиллагаатай  нягт  уялдуулан  зохион байгуулах   

 • Аймгийн  хэмжээнд  эрх зүйн  сургалт  сурталчилгаа  мэдээллийн  ажлыг  зохион байгуулж, иргэдэд  эрх зүйн мэдээллийг  шуурхай  хүргэх, сурталчлах

 • Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтнуудаас гаргаж байгаа  захиргааны актын хууль зүйн үндэслэлийг хянах, хуульд нийцүүлэх

 • Хууль тогтоомжийн лавлагаа мэдээллийн санг хөтөлж, байгууллага иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх

 • Аймгийн  хэмжээнд  гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн шалтгаан  нөхцлийг арилгах,  нийгмийн дэг журам хамгаалах, сахилга  хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар  хууль хяналтын болон төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах

 • Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагууд болон хууль хяналтын байгууллагуудтай харилцан ажиллах болон эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагааг  уялдуулан зохицуулах

 • Иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ туслалцаа үзүүлэх асуудлаар өмгөөлөх, нотариат болон  эрхзүйн  асуудлаар ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах, хамтран ажиллах, дэмжлэг  үзүүлэх

 • Хүний эрхийг хангуулах, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны  хөтөлбөр төсөл төлөвлөгөөний  биелэлтийг хангуулах

 • Архивийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах

 • Хэлтсийн  үйл  ажиллагаатай холбогдох асуудлаар  иргэдээс  гаргасан  өргөдөл  гомдлыг  хүлээн  авч  шийдвэрлэх

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих

1

Б.Ганхуяг

Хэлтсийн дарга бөгөөд Аймгийн Засаг даргын Хуулийн зөвлөх

88101702

2

Г.Ганбаяр

Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх бодлого, зохицуулалт хариуцсан хуулийн Ахлах мэргэжилтэн

9969-8557

3

Л.Цэрэнноров

Хууль зүйн бодлого, зохицуулалт, дотоод хэрэг хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

9906-6584

4

Д.Сэдэд

Хүний эрх, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах бодлого зохицуулалт хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

8011-9565

5

Д.Оюунтуяа

Архивын тасгийн дарга

9930-2160

6

А.Гүрлхам

Архивын тасгийн Сан хөмрөгийн эрхлэгч

9973-8752

7

Ц.Булгантуяа

Архивын тасгийн  Мэдээлэл лавлагааны архивч

9818-3114

8

Б.Энхтамир

Цахим сан хариуцсан архивч

8605-0796

9

Ч.Өлзийдэлгэр

Цахим сан хариуцсан архивч

8864-2222

 

2022-05-17 10:27:53