• +976-7027-3911
  • tuv_zdtg@tov.gov.mn
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИЙН ДАГУУ ГАРСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ

https://csc.gov.mn/s/72/862

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИЙН ДАГУУ ГАРСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ

 

Тогтоолын дугаар

Тогтоолын нэр

Батлагдсан огноо

Тогтоол

Тогтоолын хавсралт

УИХ-ын тогтоол

 

 1

17

Төрийн албаны зөвлөлийн дүрэм

 

2019.02.01

Татах

Татах

 2

18

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл тогтоох тухай

2019.02.01

Татах

Татах

 3

19

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг, зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг тогтоох тухай

2019.02.01

Татах

Татах

 4

20

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай

2019.02.01

Татах

Татах

 5

21

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай

2019.02.01

Татах

Татах

Засгийн газрын тогтоол

 

 6

6

Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам төлбөр олгох

2019.01.09

Татах

Татах

 7

7

Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2019.01.09

Татах

Татах

 8

8

Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам

2019.01.09

Татах

Татах

 9

9

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам

2019.01.09

Татах

Татах

 10

472

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

2019.12.25

Татах

 

 11

25

Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

2019.01.16

Татах

 

Татах

 12

33

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

2019.01.23

Татах

Татах

 13

5


ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчид шагнал олгох, ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, улирлын ажлын үр дүнг үндэслэн мөнгөн урамшуулал олгох)

 2019.01.09

Татах

Татах

14

382

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл олгох)

2018.12.19

Татах

Татах

15

74

Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам

2019.02.20

Татах

Татах

16

206

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

2020.12.09

Татах

Татах

17

216

Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам

2020.12.16

Татах

Татах

18

217

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

2020.12.16

Татах

Татах

19

218

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

2020.12.16

Татах

Татах

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар

 

20

100

Аргачлал, заавар батлах тухай

2020.12.30

Татах

 

Төрийн албаны зөвлөл

 

 21

02

 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай

 

2019.01.11

Татах

Татах

 22

03

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай

2019.01.11

Татах

Татах

 23

05

“Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам (Төрийн албан хаагчийн анкет “А ХЭСЭГ”,“Төрийн албан хаагчийн анкет “Б ХЭСЭГ”, “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэгт байх үндсэн баримт бичгийн жагсаалт бичих хүснэгт”, “Төрийн албан хаагчийн анкет бичих санамж”, “Хувь хүний намтар бичих санамж”)

2019.01.31

Татах

Татах

 24

14

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам, загвар батлах тухай

2019.03.25

2022-06-28 11:07:23