• +976-7027-3911
ШИНЭ АЖИЛТНЫГ ТУРШИЛТЫН ХУГАЦААНД ЧИГЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2021 оны 07 дугаар тогтоолоор баталсан "Шинэ ажилтныг туршилтын хугацаанд чиглүүлэх хөтөлбөр"

2022-05-20 12:43:06