• +976-7027-3911
СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАРЫН QR КОД

Төв аймгийн төрийн байгууллагуудад гарсан сул орон тооны зар, мэдээллийг OR код уншуулан үзэх боломжтой боллоо. 

Мөн 

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001046&offset=1&limit=20 

https://www.facebook.com/TAZSZ/?ref=pages_you_manage зэрэг эх үүсвэрээс үзэх боломжтой. 

2022-04-20 16:05:00