• +976-7027-3911
ЗӨВЛӨХ ТУСЛАХ АЖЛЫГ 4 СУМАНД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-15-ны өдөр Баян, Баянжаргаллан, Баянцагаан, Сэргэлэн суманд ажиллаж, удирдамжид тусгасан 4 бүлэг 10 үзүүлэлтийн хүрээнд зөвлөн тусаллаа.

Энэ үеэр Баянжаргалан, Баянцагаан, Сэргэлэн сумын төсөвт 6 байгууллагын 120 албан хаагчид “ТАны ёс зүй, харилцаа” сэдвээр танхимын сургалт хийлээ.

2022-04-20 15:49:00