• +976-7027-3911
ӨНГӨРСӨН ХУГАЦААНД ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫГ 4 УДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, 75 ИРГЭНИЙГ АЖИЛД ТОМИЛУУЛАХААР НЭР ДЭВШҮҮЛЛЭЭ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2022 он гарсаар ажлын байр нөхөх тусгай шалгалтыг 4 удаа зохион байгууллаа.

4 удаагийн тусгай шалгалтаар нийт 200 ажлын байр нийтэд зарлагдсан бөгөөд үүнд төрийн захиргааны удирдах албан тушаал 13 (ахлах-5, дэс-8), төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаал 178 (дэс-73, туслах-105), төрийн үйлчилгээний байгууллагын төвсийн шууд захирагчийн албан тушаал 9 байна. Эдгээрээс ТЗУ-ын 4, ТЗГ-ийн 68, ТҮБТШЗ-ийн 3, нийт 75 ажлын байранд хамгийн өндөр үнэлгээтэй тэнцсэн иргэдийг нэр дэвшүүллээ.

2022-05-04 00:00:00