• +976-7027-3911
2022 оны III улиралд иргэдээс Төв аймгийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2022-10-18 11:30:13