• +976-7027-3911
ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2022 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс эхэлж мөрдөж эхэлсэн "Цахим гарын үсгийн тухай /шинэчилсэн найруулга/"-иас. Хуулийг бүрэн эхээр https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=574

2022-05-04 18:53:00