• +976-7027-3911
"ЧАДАХУЙН ЗАРЧМЫН ХЭРЭГЖИЛТ" СЭДВЭЭР ТӨВ АЙМАГТ ХИЙГДСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ
2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан Төрийн албаны зөвлөлийн 47 дугаар хуралдаанаар "Чадахуйн зарчмын хэрэгжилт" сэдвээр Төв аймгийн 24 байгууллагад хийсэн хүний нөөцийн аудитын тайланг хэлэлцлээ. Аудитын дүгнэлттэй уялдуулан гаргасан шийдвэр, зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг тайлагнан ажиллахыг аудитад хамрагдсан байгууллагуудын удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан, салбар зөвлөлд даалгалаа.
2022-11-23 01:15:00