• +976-7027-3911
Архи согтууруулах ундаа түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХ,
 
ДЭС ДАРААЛАЛ:
 
1.ИРГЭН  БОЛ ТА:
 
Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах  хүсэлт бүхий өргөдөл
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар хувь
Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна/
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй  үл хөдлөх гэрчилгээний  хуулбар хувь
Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц,, гадна талбай харуулсан зураг -5-с доошгүй хувь/
Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө
2. АЖ АХУЙ НЭГЖ БОЛ ТА:
 
Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах  байгууллагын албан тоот
Аж хуй нэгжийн гэрчилгээний  хуулбар хувь
Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа  дуусаагүй байна
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй  үл хөдлөх гэрчилгээний  хуулбар хувь
Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц,, гадна талбай харуулсан зураг  5-с доошгүй хувь/
Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд  өгнө.
ТАЙЛБАР:
 
Дээрхи материал өргөдлийн дагуу ажлын хэсэг очиж аттестатчилал хийж, 70 хувиас дээш оноо авснаар  тусгай зөвшөөрөл авах эрх үүснэ.
 
ӨНДӨР АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ХУРААМЖ НЬ:
 
Худалдаа  хөдөөгийн  сум:  -300,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум  -500,000 төгрөг
Үйлчилгээ хөдөөгийн сум:  – 500,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум -800,000 төгрөг
СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ХУРААМЖ НЬ:
 
Худалдаа  хөдөөгийн  сум:  -100,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум  -200,000 төгрөг
Үйлчилгээ хөдөөгийн сум:  – 250,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум -400,000 төгрөг
АНХААРУУЛГА:  ХОХБТХ-ИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭНЭЭС ЛАВЛАЖ  ХУРААМЖИЙГ ТӨЛӨХИЙГ АНХААРНА УУ.    /Буруу зөрүү тушаах эрсдлээс таниыг хамгаалж байна /
 
УТАС.: 702722-17
 
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
 
СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ, ОЛГОХ ДЭС ДАРААЛАЛ:
 
1.ИРГЭН  БОЛ ТА:
 
Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт бүхий өргөдөл
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар хувь
Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна/
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй  үл хөдлөх гэрчилгээний  хуулбар хувь
Галын аюулгүйн байдлын дүгнэлт
Сумын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт
Багийн Засаг даргын байршил тодорхойлсон тодорхойлолт
Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц, гадна талбай харуулсан зураг/
Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ-г/ ХОХБТХ-ийн даргаар баталгаажуулан тэмдэглэээ хийлгэнэ
Тусгай зөвшөөрөлийн хураамжийг Татварын хэлтсээс 2019 оны 03-р сараас эхлэн нэхэмжлэл үүсгэн, КОД авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлдөг болсон..
2. АЖ АХУЙ НЭГЖ БОЛ ТА:
 
Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах  эсвэр сунгуулах  байгууллагын албан тоот
Аж хуй нэгжийн гэрчилгээний  хуулбар хувь
Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа  дуусаагүй байна
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй  үл хөдлөх гэрчилгээний  хуулбар хувь
Галын аюулгүйн байдлын дүгнэлт
Сумын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт
Багийн Засаг даргын байршил тодорхойлсон тодорхойлолт
Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц,, гадна талбай харуулсан зураг  5-с доошгүй хувь/
Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ-г ХОХБТХ-ийн даргаар баталгаажуулан тэмдэглээ хийлгэнэ
2019 оны 03-р сараас эхлэн Тусгай зөвшөөрөлийн хураамжийг Татварын хэлтсээс нэхэмжлэл үүсгэн, КОД авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлнө.
ТАЙЛБАР: 
 
ӨНДӨР АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ СУНГАЛТЫН ХУРААМЖ НЬ:
 
Худалдаа  хөдөөгийн  сум:  100,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум 200,000 төгрөг
Үйлчилгээ хөдөөгийн сум:  300,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум 400,000 төгрөг
СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ СУНГАЛТЫН ХУРААМЖ НЬ:
 
Худалдаа  хөдөөгийн  сум:  70,000 төгрөг,    аймгийн төвийн сум  40,000 төгрөг
Үйлчилгээ хөдөөгийн сум:  120,000 төгрөг, аймгийн төвийн сум  200,000 төгрөг
ХОХБТХ-ИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭНЭЭС ЛАВЛАЖ ТУШААХЫГ АНХААРНА УУ
 
                                                                       УТАС.: 702722-17
2021-05-17 11:58:51