Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Аймгийн төсвийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, хуваарилалт, төрийн сангийн зарлага санхүүжилтийн гүйцэтгэх, төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд эдийн засгийн шинжилгээ үнэлгээ хийх, татварын орлогын төлөвлөлт, татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг гүйцэтгэх, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа, Засаг даргын дэргэдэх агентлагуудын төсвийн гүйцэтгэлд Засгийн газрын удирдлага мэдээллийн системээр байнгын хяналт тавих, орон нутгийн өмчийн бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт тавих удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.