Нэгдсэн үйлчилгээ, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба

Төрийн үйлчилгээг төвлөрүүлэн иргэн хуулийн этгээдэд хөнгөн шуурхай хүргэж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагаас гарсан бодлого шийдвэр болон аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээг олон нийтэд мэдээллийн бүхий л сувгаар сурталчлах, аймгийн цахим хуудас, вэб сайтны мэдээ мэдээллийг байнга шинэчлэх, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох газарт дамжуулан шийдвэрлэлтийн хариуг эргэж өгөх, хэвлэн нийтлэх үйлчилгээ үзүүлэх, албаны үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах.