Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

Аймгийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, барилга, хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт, дэд бүтэц, газрын харилцаа, хүнс хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, байгаль орчин, уул уурхай, аялал жуулчлал, мэдээллийн технологи зам тээврийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, макро эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлж, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгон сайжруулах, салбар хооронд уялдааг бодлого, зохицуулалт удирдлагаар ханган, сум орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг ханган хэрэгжүүлж иргэд байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.