Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, урлаг, спорт, нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэр бүл /хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд/ болон зорилтот бүлгүүд, хүн ам зүйн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэй.