Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

Хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийн биелэлт, сум, баг, хэлтэс, агентлаг, харъяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон чанартай мэдээлэл, хөдөлмөрийн зөвлөмжөөр удирдлагыг хангах, төрийн албан хаагчид төрийн мөнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг хянаж, үнэлгээ өгөх замаар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлнэ.