Хууль эрх зүйн хэлтэс

Аймгийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүний эрхийг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хамгаалах, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах, архивын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний хүртээж чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.