Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, орон нутагт Засийн газрын болон аймгийн Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.