ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДААНЫ ДАВТАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭН 2,3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОРЛУУЛАЛТАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2016-2019 онд нийт 27 удаагийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 27 сумын 2372 баялаг, бүтээгч, иргэн аж ахуйн нэгжийн 2380.7 САЯ ТӨГРӨГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОРЛУУЛАЛТАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛСЭН БАЙНА.