ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН УДИРДЛАГУУДАД ДАРААХ ЧИГЛЭЛИЙГ АЛБАЖУУЛАН ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА