ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮҮРГИЙГ ТББ-ААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛАХ УДИРДАМЖ