“ХЭРЛЭН” ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДЭЭВЭР, ГАДНА ПАСАДЫГ ШИНЭЧИЛЛЭЭ

“Бүтээн байгуулалт-Хөрөнгө оруулалтын жил”-ийн хүрээнд Аймгийн Засаг даргын санаачлагаар хэрэгжүүлсэн “Дээвэр” төслийн хүрээнд Мөнгөнморьт сумын “Хэрлэн” цэцэрлэгийн дээвэр, гадна пасадыг засварлалаа.