СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ, ОЛГОХ ДЭС ДАРААЛАЛ

1.ИРГЭН БОЛ ТА:
• Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах эсвэр сунгуулах хүсэлт бүхий өргөдөл
• Иргэний үнэмлэхийн хуулбар хувь
• Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна/
• Үйл ажиллагаа эрхэлж буй үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар хувь
• Галын аюулгүйн байдлын дүгнэлт
• Сумын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт
• Багийн Засаг даргын байршил тодорхойлсон тодорхойлолт
• Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
• Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
• Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц,, гадна талбай харуулсан зураг -5-с доошгүй хувь/
• Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ-г ХОХБТХ-ийн даргаар баталгаажуулан тэмдэглэээ хийлгэнэ
• Тусгай зөвшөөрөлийн хураамжийг Татварын хэлтсээс 019 оны 03-р сараас эхлэн нэхэмжлэл үүсгэн, КОД авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлдөг болсон..
2. АЖ АХУЙ НЭГЖ БОЛ ТА:

• Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах эсвэр сунгуулах байгууллагын албан тоот
• Аж хуй нэгжийн гэрчилгээний хуулбар хувь
• Стандарт хэмжил зүйн хэлтсээс олгосон ”ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ” хуулбар/хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байна
• Үйл ажиллагаа эрхэлж буй үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар хувь
• Галын аюулгүйн байдлын дүгнэлт
• Сумын Цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан тухай болон тодорхойлолт
• Багийн Засаг даргын байршил тодорхойлсон тодорхойлолт
• Сумын Засаг даргын дэмжсэн албан тоот
• Тамхи зарах зөвшөөрөлтэй бол хуулбар хувь
• Фото зураг /Дэлгүүр, ресторан, зоогийн газар, амралтын газрын наднах болон дотор камерын байрлал, хяналтын дэлгэц,, гадна талбай харуулсан зураг -5-с доошгүй хувь/
• Баримт иж бүрдэл бүрдүүлж, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээний бодлогын мэргэжилтэнд шалгуулан ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ-г ХОХБТХ-ийн даргаар баталгаажуулан тэмдэглэээ хийлгэнэ
• 2019 оны 03-р сараас эхлэн Тусгай зөвшөөрөлийн хураамжийг Татварын хэлтсээс нэхэмжлэл үүсгэн, КОД авч банкинд кодын дагуу төлбөрийг төлнө.
ТАЙЛБАР:
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ХУРААМЖ НЬ:
• ШИНЭЭР АВАХ, СУНГУУЛАХ
• ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АНГИЛАЛ ТӨРЛӨӨР ӨӨР БАЙДАГ ТУЛ ХУРААМЖ ТӨЛӨХДӨӨ

ХОХБТХ-ИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭНЭЭС ЛАВЛАЖ ТУШААХЫГ АНХААРНА УУ.

УТАС.: 702722-17